logo
  Suomen Sukututkimusseura
Historiakirjat
  [Seurakuntaluettelo]

Hailuoto - Karlö

Naapuriseurakunnat (valitse nämä hakuun)

Lisätietoja seurakunnasta

Haudattujen luettelossa on seuraavat tapahtumat, joissa vainajan
nimi ei ole selvä eivätkä ne ole hakutietokannassa:

1743
D. 27/5 existerade härstäd. en attagere emellan de swenska och ryska,
hwarwid af swendska en Fendrich wid namn hos Johan Beck samt en Corporal
med sex gemene såldater skutne blefwo, om hwilkas namn och ålder man ej
någon wissunderrättelse få kunnat. Af de ryska blefwo slagen den comender.
officerar. major. wid namn Ortemi Evanovitz Zuchin samt en Leuten. med 20
några gemene. D. 28 uti sama månad blefwo alla dessa lijk så wähl de ryska
som de swenska til följe af h:r capit. Lövengs befalning uti kyrckiogård.
nedergrafne doch uti särskilt graf de swenska och de ryska.

1823 24/8
Augusti d. 17:de hittade bd.s. Fredr. Pramila på Sunikari strand en död
karl, son af sjön blifv. uppkastad.